RREGULLORE

 

Konkursi Ndërkombëtar i Gjuhës, Shqipëri

 

Neni 1. Studentët që nuk janë anglishtfolës (native speaker) mund të marrin pjesë në konkursin "Kangaroo Linguistic Albania".

Neni 2. Pyetjet janë të organizuara në gjashtë nivele sipas kompetencave që u referohen studentëve. Testet janë hartuar bazuar në Kuadrin e Përbashkët Evropian të Referencës për Gjuhët (CEFRL). Secili student, pavarësisht nga nota / klasa, mund të zgjedhë nivelin në të cilin ajo / ai mendon se do të marrë rezultatin më të mirë.

2.1 Niveli  i parë (pre-A1) sipas Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencës për Gjuhët (CEFRL), i referohet veçanërisht klasave të 1-2ave. Testi është i përbërë nga 24 pyetje.

2.2. Niveli  i dytë (A1) sipas Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencës për Gjuhët (CEFRL), i referohet veçanërisht klasave të 3-4ave. Testi është i përbërë nga 30 pyetje.

2.3. Niveli  i tretë (A1-A2) sipas Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencës për Gjuhët (CEFRL), i referohet veçanërisht klasave të 5-6ave. Testi është i përbërë nga një histori mbi të cilën mbështeten 50 pyetje.

2.4. Niveli  i katërt (A2-B1) sipas Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencës për Gjuhët (CEFRL), i referohet veçanërisht klasave të 7-8ave. Testi është i përbërë nga 50 pyetje.

2.5. Niveli  i pestë (B1-B2) sipas Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencës për Gjuhët (CEFRL), i referohet veçanërisht klasave të 9-10ave. Testi është i përbërë nga 50 pyetje.

2.6. Niveli  i gjashtë (B1-B2) sipas Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencës për Gjuhët (CEFRL), i referohet veçanërisht klasave të 11-12ave. Testi është i përbërë nga 50 pyetje.

Neni 3. Në fletën e përgjigjeve, për secilën pyetje, një student mund të shënojë përgjigjen e zgjedhur (një nga variantet A, B, C, D, E).

Neni 4. Çdo përgjigje e saktë vlen 1 pikë. 

Neni 5. Koha aktuale (për të punuar testin) është 60 minuta.

Neni 6. Renditjet për Linguist Kangaroo në Anglisht bëhen veçmas për nivelin e klasës, në shkallë vendi, pavarësisht nga niveli i zgjedhur nga secili student.

Komente dhe shpjegime në lidhje me rregulloret

• Zotërimi i anglishtes mund të jetë shumë i ndryshëm për studentët në të njëjtën klasë (të cilët mund të studiojnë anglisht përmes orëve / tutorëve private), kështu që në konkursin ILK studentët mund të zgjedhin nivelin e aftësisë së gjuhës për të cilën duan të konkurrojnë. Studentët mund ta bëjnë këtë zgjedhje me rekomandimin e mësuesit, pasi të kenë parë testet provë. Është për t’u marrë parasysh që studentët të kenë aftësitë gjuhësore të nivelit përkatës për të zgjidhur pyetjet; qëllimi është që të inkurajojë pjesëmarrjen, jo klasifikimin hierarkik.

Testet janë hartuar bazuar në Kuadrin e Përbashkët Evropian të Referencës për Gjuhët: Të Mësuarit, Mësimdhënies, Vlerësimit, e njohur në Anglisht si CEFR ose CEFRL. Ky dokument është një udhëzues i përdorur për të përshkruar arritjet e nxënësve të gjuhëve të huaja në të gjithë Evropën dhe, gjithnjë e më shumë, në vendet e tjera.

• Rezultatet përfundimtare analizohen nga një komision që i vlerëson ato pasi analizon klasifikimet, matricat e përgjigjeve të studentëve, pasqyrën e klasës (një diagram me vendosjen e studentëve në tryezat e tyre gjatë provimit, transmetuar nga mësuesit së bashku me fletët e përgjigjeve ).